Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij vinden dat dit helemaal niet nodig is en dat in deze voorwaarden in heel begrijpelijke taal over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt gekocht kan worden gesproken.

Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, beginnen we met een toelichting op de belangrijkste punten van uw wettelijke rechten als koper.

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Dylan IT betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

In de algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.2 Dylan IT: handelspartner, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54402611.

1.3 Opdrachtgever/klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dylan IT een overeenkomst heeft afgesloten.

1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Dylan IT en de opdrachtgever.

1.5 Dylan IT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Prijzen
2.1 Alle door Dylan IT vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s.

2.2 Dylan IT is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan één maand na de aankondiging daarvan in.

2.3 Alle door Dylan IT vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Aan de gevolgen van druk en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Communicatie
3.1 Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd,, (bijvoorbeeld over de hard- en software bij een standaardconfiguratie of afwijking en van de standaardconfiguratie). Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4. Privacy
4.1 Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
- alleen de persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
- uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

4.2 Dylan IT houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Artikel 5. Klachten en klachtentermijn
5.1 Omdat wij aan onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen of u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit, mede om eventuele schade te beperken, zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook als het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Een klacht over een product, dienst of service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een contactformulier op onze website.

Artikel 6. Betaling
6.1 De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

6.2 Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden in rekening brengen, zoals renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen.

6.3 Indien de klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan de klant zijn bezwaren uiterlijk binnen een week na de factuurdatum aan Dylan IT schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Dylan IT een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdig ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de klant aanvaard.

6.4 Indien de klant de betalingsverplichting niet nakomt binnen 14 dagen na de factuurdatum zijn wij gerechtigd om verdere afhandelingen via het rechtssysteem af te dwingen. Alle kosten die hieraan verbonden zijn zullen geheel voor rekening komen van de klant.

6.5 Betaalmethodes van Klarna in samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
- Achteraf Betalen
- Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 7. Annulering / Garantie
7.1 Een bestelling/dienst kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden.
7.2 Het garantietermijn van Dylan IT komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Dylan IT is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Dylan IT en/of op de verpakking behandeld zijn;
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van
de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Dylan IT in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Dylan IT niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Dylan IT.

8.2 De klant vrijwaart Dylan IT te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

8.3 De aansprakelijkheid van Dylan IT blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Dylan IT de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Dylan IT ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.5 Dylan IT is niet aansprakelijk voor het verlies van data of de gevolgschade op welke wijze dan ook. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke back up van deze data. Hieronder vallen onder andere, defect geraakte opslagmedia, hosting, email en uitvoering van reparaties aan hard- en/of software.